REUNIÓ ASSAMBLEÀRIA ORDINAL DE L’AMPA JOAN MIRÓ

18 d’Octubre de 2023 a les 18:30

Participants: Junta de l’AMPA, coordinació de delegades, representats de les comissions i famílies. En total, al voltant de 45 famílies.

Ordre del dia:

1.Aprovació de l’acta anterior 

2.Informacions de l’escola a càrrec de Mª Eugènia Cantos 

3.Aprovació del tancament comptable del curs 2022-23 i aprovació dels pressupostos de l’AMPA pel curs 2023-24

4.Actualització dels càrrecs dins de Junta de l’AMPA

5.Actualització dels Estatuts de l’AMPA

6.Informació Comissions de l’AMPA

7.Precs i preguntes

1. Aprovació de l’acta anterior

Una família ha proposat esmenes a l’acta i demana poder discutir-les amb la Junta abans de donar-la per aprovada.  Es decideix deixar per a la propera reunió l’aprovació de l’acta i, abans, haver pogut tractar les esmenes i enviar novament l’acta a les famílies. 

2. Informacions de l’escola a càrrec de Mª Eugènia Cantos

S’expliquen els següents punts: calendari, equip docent, mobiliari i equipaments, projectes d’escola, nous currículums, avaluació i educació en valors centrant-nos més en la resolució de conflictes.

 • Calendari:

Com a novetat d’aquest curs, l’inici ha estat el dia 6 de setembre i en jornada de matí i tarda des del primer dia. Això implica que el professorat tindrà un dia més de lliure disposició (en total 4 al llarg del curs) i acabar un dia abans al desembre (el 20 de desembre).

El número total de dies lectius són els mateixos de sempre: 178 dies.

La Directora diu que aquest any no han tingut gaire temps per preparar el curs, començant directament matí i tarda i el dia 6 de setembre, només van tenir 3 dies laborables per fer-ho. 

 • Equip docent:

Al centre hi ha 31.5 mestres (1 més que l’any anterior) però el mateix número d’hores lectives, perquè han passat de 25 lectives cada mestre a 23 lectives per mestre. 

A més, de PAE (Personal d’Atenció Educativa) hi ha: 

1 Tècnica d’Educació Infantil

1 Educadora d’Educació Especial

1 Auxiliar d’Educació Especial

50 hores de vetlladora

ME diu que els recursos en Educació especial són insuficients. A l’escola hi ha 15 criatures amb necessitats especials (SIEI) i algunes requereixen de moltes hores d’atenció personalitzada i si fem la divisió no tocaria a més de 2-3 hores per infant i setmana de PAE per alumnes SIEI. 

Aquest curs es fan dues formacionsEnfocament restauratiu en la resolució de conflictes i Recursos per reconsiderar la literatura infantil des d’una perspectiva interseccional (Erasmus +). Són formacions en horari de tarda.

 • Mobiliari:

El curs passat es van instal·lar ventiladors a totes les aules i aire condicionat en zones comuns. 

Per aquest curs es vol canviar tot el mobiliari de l’espai simbòlic d’Educació Infantil i el de la Biblioteca.  

 • Projectes de l’escola

Aquest curs es realitzaran els mateixos projecte que altres anys (Consell d’infants, padrinatge lector, l’hort de l’escola, Dansa Ara, Cantània…) i com a novetats d’aquest curs, hi ha dos nous projectes que es faran a 6è curs:

 • Interrogatori en 3r grau. L’autor d’un llibre ve després de llegir-se un llibre.
 • Aquí STEAM: potenciar robòtica i l’entrada de les nenes a la ciència.

Una mare que n’està al corrent informa que aquest anys s’ha tret el Joc Perdut (I5) perquè l’Ajuntament de Barcelona ha retirat el pressupost.

 • Nous currículums

L’educació en la seva etapa infantil s’ha de basar en 4 Eixos de desenvolupament i aprenentatge, on l’infant ha d’estar al centre.

Diagrama

Descripción generada automáticamente

Es basa en 6 vectors que han d’estar presents en totes les àrees de coneixement:

Imagen que contiene Círculo

Descripción generada automáticamente
Diagrama

Descripción generada automáticamente

Podeu llegir les claus del nou currículum i ampliar informació sobre cada un dels vectors, en aquest enllaç: https://projectes.xtec.cat/nou-curriculum/educacio-basica/

Una mare pregunta sobre educació sexual i pornografia. La Maria Eugènia diu que l’educació sexual ja es tracta a l’escola,  però poc, i s’hauria de fer amb més detall i profunditat i a tots els cursos, des de I3 a 6è, amb contingut adaptat a cada edat.

Un pare pregunta quina posició té l’escola respecte a l’ús del telèfon mòbil i l’edat recomanada per a l’inici de tenir-ne un de propi. La Maria Eugènia explica que a l’escola cap infant pot dur mòbil. Només en algun cas excepcional on un infant havia de tornar sol a casa des de l’escola i a petició explícita de la família algun infant ha dut un mòbil que ha deixat a consergeria al arribar i l’ha recollit al sortir.

Una mare membre de la Comissió de Convivència fa esment que s’hi està treballant i segurament es plantejarà una xerrada per a les famílies sobre el tema. 

 • Avaluació

A Educació infantil: Dos informes qualitatius a l’any.

A Primària: Es faran Tres informes: 

 • Un primer informe qualitatiu al final del primer trimestre; 
 • Un segon “coavaluatiu” que es lliurarà al final del segon que inclou la veu de l’alumne i,
 • Un tercer qualificatiu a final de curs (és a dir, amb “notes”: NA, AS, AN i AE, No assolit, Assoliment satisfactori, Assoliment Notable i Assoliment Excel·lent, respectivament).

Avaluació de centre:  Aquest any es tornarà a fer l’Avaluació Diagnòstica de la Generalitat a 4rt curs. La Maria Eugènia diu que és bo perquè encara tenen 2 anys (5è i 6è) per mirar de revertir les desviacions que es puguin detectar. 

Les altres 3 proves (català, anglès i final de etapa) es faran a alumnes de 6è curs. Només de la prova de final d’etapa de 6è curs, cada família rep un informe individual. 

Des de l’escola, les propostes de millora per aquest curs i per a tots els nivells són: 

 • Millorar l’expressió oral 
 • Millorar l’adquisició de l’hàbit lector
 • Projecte de convivència

La Maria Eugènia explica que el projecte de convivència de l’escola està publicat al web per a qui el vulgui consultar i recorda que el canal de comunicació de les famílies davant d’un conflicte (del caire o la gravetat que sigui) sempre ha de ser al tutor o tutora de l’alumne. https://drive.google.com/file/d/1oaZ3E4Yeqob814I5OfU5eQpDzv-Xqdy-/view

Des de la Comissió de Convivència s’informa que s’estan buscar possibilitats d’organitzar una xerrada sobre la resolució de conflictes a la infància per a famílies i li demanen a la direcció de l’escola si hi podria participar directament a la mateixa. La Maria Eugènia diu que ho valoraran. 

3. Aprovació del tancament comptable del curs 2022-23 i aprovació dels pressupostos de l’AMPA pel curs 2023-24.

 • Presentació comptes 2022-2023

Temps de migdia: Es tanca l’any en negatiu de -25.203,68€. El total d’ingressos han pujat un 5,9% respecte curs anterior, tanmateix la despesa en personal (que inclou el contracte amb Cet10) ha pujat un 8,2% (increment salarial + 4 hores des de mig curs reforç neteja cuina)

En la partida d’alimentació hi ha hagut un increment de despesa del 23,5% respecte al curs anterior. I el total de despeses de temps de migdia ha pujat increment del 12,4%.

Acollida: Es tanca l’any  amb 3301,72 € positius.  Pràcticament igual que curs anterior.

Reforç Escola,  que ve de 1,32€/mensual per família del pagament de material i serveix per pagar sortides (acompanyaments de monitors)  i el 50% monitoratge colònies. Es tanca l’any  amb 914,21 € positius. Pràcticament igual que curs anterior. Han baixat els ingressos, però també les despeses. 

AMPA (Quotes AMPA i gestió ingressos-despeses del sopar de 4rt)

La despesa en material per festes, dins de la partida de AMPA, ha estat de 997,83 €. Es tanca l’any  amb 172,94 € positius.

En el còmput total hi ha un resultat en negatiu de -21.240,11€. Les reserves han quedat en 107.440,93€.

El detall d’aquests comptes estaran disponibles fins al 31 de desembre al següent enllaç i, si es volen consultar posteriorment, caldrà sol·licitar-los a través del correu serveis@ampajoanmirobcn.cat

 • Presentació Pressupostos 2023-2024

Temps de migdia: 

Previsió d’ingressos Temps de migdia: 517.750,35€

Previsió de despeses Temps de migdia: 520.268,94€

Saldo final Temps de migdia: -2.518,60€

Pressupost en menjar puja un 40% (50.000€) respecte curs anterior (increment preu aliments i més alumnes que es queden a dinar). 15.000€ més respecte la despesa total del curs anterior. 

El 2022 es va pressupostar el menú de cada infant en 2,20€ i finalment ha sortit a 2,40€. Per al 2023 el tenim previst a 2,30€. S’està fent un gran esforç de renegociar amb proveïdors i buscar-ne de nous. Per exemple, al mes de setembre ja s’ha aconseguit una reducció de quasi 2.000 euros dels pressupostats.  

Pressupost manteniment i neteja incrementa en 5.000 € respecte curs anterior. En part per la pujada de preus i també per reparacions a cuina que s’han hagut de fer al setembre: congelador, forn i peladora. 

El resultat de la partida és negatiu perquè tenim pendent que ens facturin la intensiva de de juny de 2023. 

Acollida MATÍ

Previsió d’ingressos Acollida Matí: 24.051,00€

Previsió de despeses Acollida Matí: 13.760,20€

Saldo final Acollida Matí: 10.344,80€

Incrementa el pressupost respecte el curs anterior perquè tenim 12 usuaris més (63 fixes) i el cost és similar perquè no cal incrementar el número de personal de monitoratge. 

Acollida TARDA: 

Previsió d’ingressos Acollida Tarda: 2.200,00€

Previsió de despeses Acollida Tarda: 3.559,60€

Saldo final Acollida Tarda: -1.359,60€

Actualment només hi ha 10 usuaris. Es decideix en l’assemblea que en la propera reunió a celebrar durant el mes de novembre, es tornaran a revisar el número d’inscripcions i, si segueix sent deficitari es decidirà que fer, si avisar amb temps a les 10 famílies abans de clausurar el servei, o proposar una pujada de quota per a que sigui més econòmicament viable, o alguna altra solució que es pugui proposar. 

Reforç ESCOLA: 

Previsió d’ingressos Reforç Escola: 6.865,75€

Previsió de despeses Reforç Escola: 3.762,87€

Saldo final Reforç Escola: 3.102,88€

AMPA: 

Previsió d’ingressos AMPA: 10.093,50€

Previsió de despeses AMPA: 9.014,45€

Saldo final AMPA: 1.079,05€

La quota aquest any ha passat de 20 a 25 € per família. De la partida de l’AMPA es paguen el material per festes, el pícnic per les sortides de dia sencer, les acollides a les reunions i formacions que organitza l’AMPA, assegurances, entre altres.  

En el còmput total hi ha una previsió de resultat positiu de 10.028,54 €. Les reserves preveiem que s’incrementin en uns 7.000 euros, quedant en 114.235,103€

S’explica la importància de tenir i incrementar sempre que sigui possible les reserves per sobre dels 100.000€, doncs és el cost aproximat que l’AMPA ha d’avançar en menjar, monitoratge i personal de cuina entre setembre i desembre fins que, aproximadament al gener, es reben els ingressos de les ajudes públiques de menjador de les famílies que en tenen. 

El pressupost estarà disponibles fins al 30 de novembre al següent enllaç i, si es vol consultar posteriorment, caldrà sol·licitar-ho a través del correu serveis@ampajoanmirobcn.cat

Es sotmeten a aprovació el tancament econòmic del curs 2022-2023 i el pressupost del curs 2023-2024. Es demana el vot a ma alçada: Queden aprovats amb 29 vots a favor, cap vot en contra i cap abstenció. 

4. Actualització dels càrrecs dins de la Junta de l’AMPA. 

Com ja es va informar en l’última reunió de l’AMPA del curs passat, la composició actual de la Junta de l’AMPA és:

 • Yanira Martín, mare d’infantil 5, com a Vocal
 • Naira Rubio, mare d’infantil 4, com a Secretària
 • Jose Herrera, pare d’infantil 5, com a Tresorer
 • Moisès Castillo, pare de segon, com a President

5. Aprovació dels nous estatuts de l’AMPA

Es va enviar la nova versió dels estatuts, que va elaborar una mare de l’escola que treballa a L’Espai Torre Jussana (servei de l’Ajuntament de Barcelona destinat a donar suport continuat a les diverses formes d’associacionisme de la ciutat), amb la convocatòria de l’assemblea per a que totes les famílies se la poguessin llegir i fer-ne esmenes, cas necessari. Cap família ha presentat esmenes. 

Les principals novetats incorporades al nou estatut són: 

 • Canvi de nom, d’ AMPA a AFA.
 • Possibilitat d’incloure reunions telemàtiques.
 • Actualització del text a la normativa actual.

Es sotmet a aprovació la nova versió dels estatuts de l’AMPA (en endavant AFA).  Es demana el vot a mà alçada: Queden aprovats amb 29 vots a favor, cap vot en contra i cap abstenció. 

Tot i que formalment caldrà fer alguns tràmits tècnics, burocràtics i legals pel que fa al canvi de nom d’AMPA a AFA, internament, els associats i associades ja podem començar a utilitzar el terme per autoanomenar-nos.

6. Informació Comissions de l’AMPA

S’acorda per unanimitat que, donat que s’ha esgotat l’horari previst de reunió, es convocarà una reunió extraordinària al mes de novembre per tractar àmpliament aquest punt. Es va enviar la nova versió dels estatuts amb la convocatòria de l’assemblea

7. Precs i preguntes

Las preguntes han anat sorgint al llarg de les intervencions de les comissions i, per tant, s’ha inclòs el retorn d’aquestes en l’acta.