Les Associacions de Mares, Pares i Famílies de les escoles de l’Eixample Esquerre i Sant Antoni volem donar suport a les reivindicacions de la comunitat educativa per a l’escola pública perquè considerem que suposen una millora per a l’educació dels nostres infants.

1. Desplegament del decret d’inclusiva a l’escola pública

Des del 2017 hi ha una normativa per fer les escoles inclusives, és a dir, que tothom pugui ser atès a l’escola pública, però no hi ha finançament. És urgent l’increment del personal d’atenció directa a l’alumnat amb Necessitats Educatives Especials (NEE).

Una mestra tutora pot atendre adequadament tot l’alumnat divers dins l’aula sense el suport necessari? Saps que la manca de personal implica que infants amb NEE hagin de renunciar a sortides escolars o a quedar-se a dinar a l’escola?

2. Reducció de les ràtios reals

Cal reduir el nombre d’alumnes per aula per aconseguir una millor qualitat educativa i atenció als nostres infants. L’actual baixada de ràtio únicament afecta els cursos de P3 i a més es fa al mateix temps que es doblen les places per a alumnat amb NEE, que ja hem esmentat que no tenen els suports educatius suficients.

Quina millora real hi haurà a les aules?

3. Avançament del calendari escolar al setembre

Com a famílies no entrem a valorar el concepte de l’avançament, però aquest implica que a les escoles públiques l’horari lectiu, amb mestres, acaba a les 13 h i després del dinar hi ha moltes incerteses.

Som a juny i encara no sabem com es farà, quina dotació econòmica tindrà cada escola ni quines activitats es podran oferir. Serà una millora per als nostres infants? La falta de planificació, recursos i concreció ens preocupa i ens genera molts dubtes.

Des de les Associacions de Mares, Pares i Famílies coincidim amb les demandes de l’aFFaC, que manté que la millor opció és ajornar un any la modificació del calendari, però, en cas que aquesta mesura es precipiti per al curs 2022-2023, es demana que sigui amb jornada partida i abaratint el cost del menjador escolar, aprofitant que ja no s’hauran de contractar monitors/es de lleure. L’aFFaC proposa també compensar l’excés d’hores lectives derivat de l’avançament del calendari escolar entre els períodes de vacances de Nadal i Setmana Santa (podeu llegir el comunicat de l’aFFaC aquí: https://bit.ly/3aFg4p0).

4. Desplegament dels nous currículums

El desplegament de qualsevol canvi, i especialment en els continguts curriculars, és necessari pactar-lo i acordar-lo amb tots els actors implicats. Si no és així, el risc de la disminució de la qualitat educativa és molt més elevat.

No seria millor que els docents i les direccions que han d’implementar els canvis en fossin partícips i tinguessin temps i recursos per coordinar-se i aplicar-los?

5. La immersió lingüística

Tot i que ja han sortit les instruccions per als centres, les Associacions de Mares, Pares i Famílies volem deixar clar el nostre suport a l’escola en català i considerem inadmissible la ingerència del poder judicial en les decisions que es prenen en matèria educativa.

6. Estabilització del personal

L’estabilització de les plantilles és necessària per donar continuïtat als projectes educatius dels centres i per poder garantir una educació pública i de qualitat.

Saps que als centres públics hi ha el 40% de docents en situació d’interinatge, i per tant, d’inestabilitat laboral?

Les famílies de l’escola pública escoltem amb preocupació les nombroses dificultats que mestres, professors, personal no docent i direccions estan denunciant i emplacem les administracions competents a donar-hi resposta i treballar amb el personal docent i laboral dels centres educatius per millorar l’escola pública.

Firmem aquest escrit les Associacions de Mares, Pares i Famílies de les escoles Diputació, Ferran Sunyer, Joan Miró, Mallorca, Entença, Auró, Xirinacs i Llorers.

Així mateix, les Associacions de Mares, Pares i Famílies de les escoles Diputació, Ferran Sunyer, Joan Miró, Mallorca, Entença, Auró i Xirinacs convoquem una concentració el dia 9 de juny a les 8.45 h davant de les escoles i animem la resta de famílies a donar suport a aquestes demandes.