Durant el mes de febrer, l’equip de temps de migdia ha realitzat una formació en gestió de conflictes i cohesió d’equip per poder tenir un ventall de recursos més ampli en l’acompanyament dels grups d’infants.

La formació ha constat de 4 sessions de 4 hores cadascuna, on s’ha creat un espai de confiança i seguretat per parlar d’aquells temes que ens angoixaven o en els quals faltaven eines per poder-los tractar en el nostre dia a dia.

Aquesta formació ha estat feta per l’entitat MEDIAM, una organització que neix per iniciativa d’un grup de persones que creuen en la meditació i la cultura de pau com una forma de transformar el món i fer una societat més justa i més cohesionada. La seva raó de ser és treballar tot el que és l’educació emocional i la resolució de conflictes. Parteixen de la premissa on el conflicte pot ser una oportunitat i un motor de canvi per l’evolució humana.

La metodologia de treball que MEDIAM segueix i, per tant, la d’aquesta formació, implica incorporar la mirada mediadora en els centres educatius, i en concret, en el temps de migdia. Per tal d’aconseguir-ho, es treballen mitjançant diferents eines com:

  • Les pràctiques restauratives: Per poder crear un espai o poder compartir les vivències que s’han creat al grup i poder reforçar nous vincles.
  • La medicació:  Per fomentar el creixement personal i l’apoderament davant d’un conflicte i com a eina per obrir nous diàlegs.
  • La mirada sistèmica: Ajuda a entendre les dinàmiques relacionals i les interaccions que es creen als grups i per poder abordar els conflictes, des de la part més invisible.
  • La comunicació No Violenta: Comunicar-nos i relacionar-nos d’una forma honesta.

Algunes de les eines són les següents:

Les pràctiques restauratives es poden treballar a través dels cercles restauratius. Els principis dels cercles restauratius es basen a tenir en compte que el conflicte té impacte en les persones en disputa, però també a la comunitat.  

L’objectiu dels cercles restauratius és reparar el dany causat, evitant l’esquema punitiu, és a dir, el càstig, tot i que, la justícia pot incloure mesures perquè el dany no es torni a repetir. Per iniciar aquesta pràctica s’ha de fer un treball previ amb les persones participants, com per exemple, fent entrevistes personals amb la finalitat de conèixer les seves vivències. El/la facilitador/a realitzarà preguntes per poder treballar, arribant a punts de trobada o acords entre els participants.

La comunicació No Violenta es una eina per fomentar relacions sanes, a través d’una comunicació assertiva i empàtica. La comunicació empàtica crea condicions perquè els altres accedeixin a les nostres peticions pel desig de cooperar i no per por, vergonya, culpabilitat, obligació o desig de recompensa.

El seu propòsit és crear una connexió humana en la qual les necessitats de tots els involucrats importen i són satisfetes des d’un desig natural a contribuir al benestar dels altres.

L’esquema per seguir la comunicació No violenta davant d’un conflicte o una situació incòmoda és el següent:

  1. Observació: Explicar  la conducta de l’altra persona que està contribuint al meu malestar. No barrejo pensaments, interferències, judicis o opinions. La conducta és allò que l’altre persona fa o diu.
  2. Pensar i sentir: Identifico el sentiment que experimento quan aquella persona fa aquella acció i li explico com em fa sentir.
  3. Necessitat: Identifico la necessitat NO satisfeta que està creant els meus sentiments. La necessitat és alguna cosa que enriqueix la nostra vida. Per exemple: el respecte, la sinceritat, l’ajuda, la comprensió, sentir-se a casa… Li explico que es el que necessito per no sentir-me així, des d’una visió més a llarg termini i no de reparació del succeït recentment.
  4. Petició: Identifico quina acció específica m’agradaria que l’altra persona fes per contribuir al meu benestar i li demano des del compromís i respecte.

Aquest esquema el podem utilitzar com a facilitadors/es amb els infants per acompanyar-los davant d’un conflicte.

L’equip d’espai migdia està agraït de poder comptar amb les formacions que ens fan aprendre per tenir una mirada més mediadora i per millorar les relacions humanes entre tots/es els agents implicats a l’escola.

Mònica Esteban

Coordinadora Temps de Migdia (CET10)