El Consell Escolar és l’òrgan màxim de decisió i participació del centre, on estan representats els diferents sectors de la comunitat educativa de l’escola.

Està format per:

 • 5 pares/mares
 • 6 mestres
 • 1 membre de l’AMPA
 • 1 P.A.S.*
 • 1 representant de l’Ajuntament
 • L’equip directiu de l’escola

*(personal administratiu i serveis, que és personal funcionari de la Generalitat, però no és mestre)

Com es trien?

 • Els 5 pares/mares: són voluntaris que es presenten a les eleccions al Consell Escolar.
 • Els 6 mestres: són votats pel col·lectiu de mestres.
 • El membre designat per l’AMPA acostuma a ser el seu president/a.
 • El membre del P.A.S. és designat entre els que hi ha a l’escola.
 • L’equip directiu: el seu càrrec comporta formar part del Consell Escolar.

Cada quan es trien?
Cada dos anys es renoven tots els membres electes del Consell Escolar i el seu mandat dura 4 anys.

Quan es reuneix?
Un cop al mes.

Quines competències té:

 • Pedagògiques, en quant ha d’aprovar la memòria i la programació del curs on es recullen tots els projectes i activitats a realitzar.
 • Econòmiques, des de la Junta econòmica i en el mateix Consell s’aproven els tancaments comptables, pressupostos, es fan propostes i el seguiment de tots els serveis.
 • De gestió, una representació de tots els estaments amb representants de l’administració educativa, participa en la comissió de selecció on es presenta el projecte de direcció.

Tenen el mateix pes els vots dels diferents components?
Sí. Les decisions, però, s’acostumen a prendre per consens.