La Junta Directiva de l’AFA té com a funcions principals les de regir, administrar i representar a l’AFA.

La Junta  Directiva està composta pel president/a, el vicepresident/a, el secretari/ària, el tresorer/a i els/les vocals. La Junta Directiva pot quedar legalment constituïda amb els càrrecs de president/a, secretari/a i tresorer/a; quedant la resta de càrrecs vacants. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.

El nomenament i el cessament dels diferents càrrecs s’ha de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari o per la secretària sortint amb el vistiplau del president o la presidenta sortint, que ha d’incloure també l’acceptació del nou president o presidenta i del nou secretari o secretària.

Les persones membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.

Les persones membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de dos anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.

Les vacants que es puguin produir en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Facultats i funcions de la Junta Directiva de l’AFA

 1. Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
 2. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
 3. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
 4. Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.
 5. Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
 6. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
 7. Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.
 8. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
 9. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
 10. Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
 11. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir subvencions, altres ajuts i/o l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana.
 12. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit.
 13. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
 14. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

Totes les funcions estan recollides als Estatuts de l’AFA

Reunions de la Junta Directiva

La Junta Directiva, es convoca pel president/a o per la persona que el/la substitueixi. S’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas pot ser inferior a una vegada al mes, excepte en períodes de vacances escolars.

Les reunions dels membres de la junta directiva poden ser presencials o telemàtiques, sempre i quan es garanteixi la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot. En aquest cas, s’entendrà que la reunió s’ha celebrat al domicili de la persona que presideix la reunió.

S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter la persona que exerceix la presidència o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.

La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.

Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president o la presidenta, del secretari o la secretària o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.

La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Quan la Junta Directiva es reuneix de forma no presencial, es podran emetre els vots per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d’informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se’n garanteixi l’autenticitat.

Funcions de la Presidència de la Junta de l’AFA

 1. Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 2. Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
 3. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
 4. Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 5. Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari o la secretària de l’associació.
 6. Les atribucions restants pròpies del càrrec i les delegades per l’Assemblea General o la Junta Directiva.

El president o la presidenta és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident o vicepresidenta o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Funcions de la Tresoreria de la Junta de l’AFA

El tresorer o la tresorera té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president o la presidenta, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

Funcions de la Secretaria de la Junta de l’AFA

El secretari o la secretària ha de custodiar la documentació de l’associació; aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva; redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis i sòcies.